Sprawozdanie Komisji dla Rady na podstawie sprawozdań państw członkowskich dotyczących wdrażania zalecenia Rady (2009/C 151/01) w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną cz.I opieka zdrowotnaSprawozdawca O.Rossi: Pewne działania zalecane przez Radę, mające na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów w państwach członkowskich zostały jak dotąd wprowadzone jedynie przez nieliczne państwa członkowskie. Można wprowadzić jeszcze wiele usprawnień w dziedzinie opieki szpitalnej i poza szpitalnej, szczególnie w kwestii upodmiotowienia pacjentów, kształcenia pracowników opieki zdrowotnej i opiekunów w szerokim tego słowa znaczeniu. W dziedzinie zakażeń związanych z opieką zdrowotną pewne działania zalecane przez Radę mające na celu profilaktykę i kontrolę zakażeń związanych z opieką zdrowotną w państwach członkowskich, zostały jak dotąd wprowadzone jedynie przez nieliczne państwa. Trzeba wprowadzić jeszcze wiele usprawnień w dziedzinie dostępu pacjentów do informacji oraz wsparcia badań w dziedzinie profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Wzywa się w szczególności państwa członkowskie do wdrożenia działań 3dotyczących upodmiotowienia obywateli w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów oraz profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną, kształcenia i szkoleń pracowników opieki medycznej, a także pacjentów i ich opiekunów, działań transgranicznych oraz działań promujących badania dotyczące bezpieczeństwa pacjentów oraz profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Państwa członkowskie muszą kontynuować działania w zakresie opracowania w państwach członkowskich systemu oceny obejmującego szereg wskaźników. Państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne powinny w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych związanych z opieką zdrowotną korzystać przede wszystkim z rozwiązań opartych na mediacji. W kontekście starzenia się społeczeństw europejskich i znacznego wzrostu ilości przypadków uodpornienia się na antybiotyki. Sprawozdawca podkreśla, że zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów, a w szczególności zapobieganie i zwalczanie zakażeń związanych z opieką zdrowotną musi odgrywać istotną rolę w agendzie politycznej Unii Europejskiej oraz na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

R.Sommer: Dobry projekt sprawozdania na bardzo ważny temat. Istotną sprawą jest terapia infekcji zakaźnych. Te infekcje wywołują 37 tysięcy zgonów w roku. Prewencja powinna być na pierwszym miejscu. Należy zadbać o większą przejrzystość. Należy skupić się na lepszej oświacie pacjentów i ich bliskich. Trzeba odnieść się też do rozwoju demograficznego  w Europie. Ogólno Europejski system odszkodowań nie powinien w ogóle być postulowany.

C.Schaldemose: Trzeba pamiętać, że każdy może zostać pacjentem w szpitalu. Wielu pacjentów jest narażonych tam na dodatkowe zagrożenia infekcjami. Należy wzmocnić bezpieczeństwo pacjentów. Bezpieczeństwo pacjentów i unikanie wypadków wśród tych, którzy otrzymują pomoc powinny być priorytetami. Zapobieganie infekcjom i kontrola powinna być odpowiedzialnością każdego z nas, aczkolwiek należy zwrócić uwagę na dane. Bardzo ważne są wytyczne. Polityka w służbie zdrowia składa się miedzy innymi z dzielenia wspólnych kompetencji państw członkowskich.