Europejskie partnerstwo innowacji dla aktywnego i zdrowego starzenia cz.IV opieka zdrowotnaA. Peterle: Nie chodzi tutaj o innowacje techniczne. Potrzebne są innowacje o charakterze socjalnym. Społeczeństwo powinno bardziej wspierać aktywne starzenie się. Potrzebny jest większy pluralizm odnoście formy życia. Trzeba stworzyć filozofię międzypokoleniową i przypisać jej większe znaczenie tak, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki.

S. Auconie: Do aktywnego starzenia powinno się przygotowywać przez całe życie. Trzeba zwrócić uwagę na sport i ruch oraz zająć się promocją takiego stylu życia. Osoby starsze w dobrym zdrowiu mogą przyczynić do lepszego funkcjonowania młodszych pokoleń. Trzeba lepiej przystosować mieszkania dla starszych i można użyć do tego funduszy unijnych.

Komisja Europejska: Chodzi o to, aby wykorzystać innowacje nie tylko jako możliwości, ale trzeba zastanowić się jak zmodyfikować istniejące systemy, aby wykorzystać je w lepszy sposób. Celami Komisji są: poprawa zdrowia i jakości życia obywateli, poprawa skuteczności systemu ochrony zdrowia oraz tworzenie nowych możliwości dla firm i rynków w tej dziedzinie. Nie jest to nowy instrument finansowy działania Komisji mają na celu lepsze wykorzystanie już istniejących środków. Jest wiele europejskich konsorcjów, które chcą działać w tym zakresie. Trzeba pamiętać, że ludzie starsi musza korzystać z różnego rodzaju leczenia. Należy unikać sytuacji upadku ludzi starszych. Muszą oni w dalszym ciągu funkcjonować, nawet w przypadku, kiedy są niepełnosprawni. Trzeba promować aktywne i niezależne funkcjonowanie osób starszych jako obywateli tak, aby ich życie było lepszej jakości. Miasta muszą być bardziej przyjazne dla osób starszych.

Sprawozdawca K. T. Liotard: Nie wystarczające jest skoncentrowanie się tylko na sektorze opieki zdrowotnej, ponieważ jednym z elementów partnerstwa jest tworzenie przyjaznych warunków życia dla starszych ludzi. Trzeba zwrócić uwagę aby osoby starsze nie znalazły się pod progiem ubóstwa.