Mobilność i integracja osób niepełnosprawnych oraz europejska strategia dotycząca niepełnosprawności na lata 2010-2020 opieka zdrowotnaMobilność i integracja osób niepełnosprawnych oraz europejska strategia dotycząca niepełnosprawności na lata 2010-2020

Sprawozdawca Oreste Rossi Konieczne jest ułatwienie życia niepełnosprawnym. Muszą posiadać te same prawa co reszta obywateli. Państwa członkowskie muszą się zaangażować by dostępne były różne usługi na rzecz mobilności. Niezbędna jest pomoc dla rodzin. Trzeba zapewnić równy dostęp do usług opieki zdrowotnej tj rehabilitacji, zdrowia psychicznego. Istotne jest zwalczanie nadużyć w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i większy ich udział w rynku pracy. Należy zobowiązać państwa członkowskie by współpracowały, wymieniały się najlepszymi praktykami i informacjami w kwestii pomocy osobom niepełnosprawnym. Ważne jest usuwanie barier architektonicznych i właściwe dostosowanie infrastruktury (pociągi, autobusy, metro, tramwaje). UE musi wystosować jasny sygnał na rzecz osób niepełnosprawnych. Miliony osób w Europie ma trudności na co dzień. Niezbędna jest lepsza integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Istotne jest wsparcie finansowe pozytywnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Konieczny jest równy dostęp do rożnych warunków socjalnych i edukacji. Niezbędne jest stworzenie zapisów znoszących bariery dla osób niepełnosprawnych. Należy poruszyć kwestie szkolenia, podnoszenia wiedzy społeczeństwa o osobach niepełnosprawnych, wyciągania z ubóstwa, zapewnienia mieszkań społecznych i emerytur. Powinno się stworzyć system społeczny uwrażliwiony na pomoc osobom niepełnosprawnym. Przedsiębiorstwa państwowe, prywatne powinny rezerwować miejsca pracy. Integracja osób niepełnosprawnych w kontekście społecznym, aktywnym, dotyczącym sportu, wolnego czasu, rozrywki, pracy, przemieszczania oznacza pewne minimum, które ułatwi im życie. Wszystkiepaństwa członkowskie podpisały Konwencje ONZ odnośnie praw osób niepełnosprawnych. W 2010 roku szesnaście państw członkowskich ratyfikowało konwencje.

Childers Nessa Jeden na sześć europejczyków uznaje za trudność poruszanie się komunikacją miejską. Obywatele popierają działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Należy skupić się na aspektach zdrowia. Osoby niepełnosprawne mają utrudniony dostęp do leczenia, terapii, co jest nierównym traktowaniem. Trzeba zastosować środki, które w sposób niedyskryminujący umożliwią dostęp do terapii i leczenia. Ważne jest przyjęcie Europejskiej Karty Mobilności, która uzna krajowe rozwiązania. Będzie to wyższy poziom harmonizacji.

Uggias Giommaria Społeczeństwo wrażliwe jest na problemy niepełnosprawności. Bardzo ważnym aspektem jest dyspozycyjność, by dać wkład finansowy. Istotne jest wsparcie pozytywnych działań Konieczne jest wsparcie finansowe. Społeczeństwo musi być wrażliwe na niepełnosprawność. Istotne jest wspieranie równego dostępu do infrastruktury, kształcenia, edukacji, warunków socjalnych. Ważną kwestia jest usprawnienie mobilności poprzez zniesienie barier, przeszkód. Obywatele niepełnosprawni nie mają równych praw. Niezbędne jest podnoszenie świadomości obywateli poprzez kształcenie i szkolenie obywateli. Potrzeba systemu opieki społecznej, zapewnienia mieszkań, usług, programów emerytalnych. Trzeba stworzyć program wyciągania z ubóstwa. Niepełnosprawność wiąże się z pewną dyskryminacją społeczną. Konieczne jest podejmowanie działań na uwrażliwienie, uświadamianie społeczeństwa. Ważna jest zmiana systemu informowania o możliwościach jakie posiadają osoby niepełnosprawne.

Hibner Jolanta Bariery są nie tylko związane z dostępnością, możliwością poruszania się. Należy mówić o wykluczeniu społecznym i likwidacji barier w różnych sferach np. opiece zdrowotnej, dostępność do nauki, obiektów, rynku pracy. Osoby niepełnosprawne nie korzystałyby z opieki socjalnej gdyby umożliwiono im odpowiednie warunki i dostęp do rynku pracy. Opieka społeczna, socjalna jest ostatnim elementem dla osób nie mających innych możliwości źródeł utrzymania. Istotne jest wykorzystanie wszystkich doświadczeń w zakresie pokonywania barier na rzecz pomocy niepełnosprawnym.

Prodi Vittorio Występują nie tylko bariery, przeszkody fizyczne ale także komunikacyjne. Ważne jest dalsze rozwijanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, by pomóc osobom niepełnosprawnym przezwyciężyć te przeszkody. We wszystkich prowadzonych badaniach, należy wziąć pod uwagę, również przeszkody komunikacyjne. Szczególnie w ramach 8 Programu Ramowego

KE Strategia wiąże się z mocnym mandatem wynikającym z Konwencji ONZ, mówiącej o prawach osób niepełnosprawnych. Konwencja jest wiążąca dla całej Unii od stycznia 2011 roku. Konwencja była inspiracją dla strategii. Niezbędne było włączenie zagadnień we wszystkich istotnych aspektach i aktywnościach, a więcintegracja społeczna. Cele strategii 2020 łącza się z możliwościami zatrudnienia i zmniejszaniem ubóstwa, w związku z tym ważna jest integracja społeczna na rynku pracy. Bariery nie maja tylko charakteru fizycznego ale również społeczny, kulturowy, komunikacyjny. KE przygotowała ustawę o dostępności do dóbr i usług na rynku wewnętrznym. Niezbędne jest przeprowadzenie badań, oceny i pozyskiwania danych. Trzeba przeprowadzić konsultacje społeczne i branżowe z których wynikną konkretne propozycje dla osób niepełnosprawnych. Należy otworzyć rynek pracy i opracować zachęty dla pracodawców w kwestii zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Rossi Oreste Istotne jest wsparcie finansowe. Kształcenie i szkolenia pozwalają na wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Niezbędne są usługi socjalne, w tym np. pomoc domowa. Niezbędna jest kampania uświadamiająca obywateli. Należy zapewnić, zarezerwować miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Trzeba zapewnić dostęp do budynków publicznych, sprawnej komunikacji, stylu życia, rozrywki, sportu, pracy informacji np. internet. Ważne są właściwe warunki dostępu, nie tylko do szpitali i budynków publicznych, ale także do warunków pracy i rozrywki. Konieczne są lepsze warunki życia. Opieka socjalna i społeczna to ostatni środek pomocy dla osób niepełnosprawnych.