Poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia cz.I opieka zdrowotnaSpawozdawca G.Pargneux: Należy mówić o wszystkich zagrożeniach transgranicznych, które mają charakter globalny. Podstawy prawne dotyczące tego problemu prezentują wysoki poziom merytoryczny. Warto to wykorzystać i poszerzyć zakres stosowania szybkiej informacji o zagrożeniach, wypełniając przy okazji próżnię, która istnieje w tym zakresie w obszarze zdrowia. Trzeba sprawdzić czy przepisy Unii Europejskiej, odnoszące się do omawianego aktu legislacyjnego muszą być zmienione, pomimo negatywnego stanowiska służb prawnych Parlamentu. Wyjątkiem jest mało rozwinięta kwestia promieniowania jonizującego, które wymaga dalszego doprecyzowania. Takie podejście powinno stanowić część podejścia globalnego.

Z.Mazej-Kukowic: Transgraniczne zagrożenia zdrowia są ogromnym problem. Całość działań powinna się odnosić do doświadczeń, które wystąpiły wcześniej. Na ich podstawie należy wyciągać wnioski, co do sposobów dalszego postępowania w obszarze opieki zdrowotnej. Świadomość ochrony ludzkiego zdrowia musi stać się szczególnie istotna na obszarach najbardziej zagrożonych.

M.Rivasi: Negatywne zdarzenia z przeszłości w kontekście transgranicznych zagrożeń zdrowia – nie nastrajają zbyt optymistycznie. Dobrym przykładem jest niedawny przypadek pojawienia się chmury radioaktywnej, której pochodzenia Europa nie znała. Należy także podkreślić potrzebę szybkiej informacji oraz doprecyzować rolę instytucji, które mogły by sprawdzić takie promieniowanie. Niektóre państwa członkowskie pomimo zakrojonych na szeroką skalę badań radioaktywności, ze względu na brak spójnych rozporządzeń, nie mogą się podzielić ich wynikami z innymi. Problem ten należy jak najszybciej rozwiązać, lecz żeby tak się stało, konieczne jest zacieśnianie dalszej współpracy.

D.Roth-Behrendt: Należy zwrócić uwagę na chmurę radioaktywną, która niedawno pojawiła się nad Europą. W dalszym ciągu nie ma wystarczających informacji dotyczących zagrożeń transgranicznych, zachodzi również potrzeba zwiększenia zakresu pomiaru zanieczyszczeń. Problem tkwi w kwestii braku świadomości, gdyż ludzie nie wiedzą, na jakie promieniowanie są narażenie przebywając np. w obrębie ośrodków badawczych. Choć kwestia zagrożeń transgranicznych zawarta jest w przepisach prawnych dotyczących Euratomu, powinna się również nią zająć Komisja Europejska.