Przejrzystość środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz włączanie tych produktów w zakres systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego cz.II opieka zdrowotnaF. Grossetete: Niektóre państwa członkowskie ze względu na problemy finansowe przyjęły rozwiązania ograniczające zwrot kosztów produktów farmaceutycznych. Przy formułowaniu całej dyrektywy powinny być wzięte pod uwagę długoterminowe konsekwencje dotyczące konkurencyjności i niezależności sanitarnej UE. Trzeba znaleźć równowagę pomiędzy wspieraniem innowacji oraz dostępem pacjentów do wartościowych leków i nowoczesnej opieki zdrowotnej a kosztami ubezpieczeń społecznych. Nie należy definiować ponownie dopuszczenia na rynek istniejących produktów farmaceutycznych, ponieważ zostało to już określone w dyrektywach. Nie należy na szczeblu krajowym przeprowadzać ponownej oceny odnośnie leków sierocych. Nie potrzeba wydłużać terminów oraz zwiększać obciążeń administracyjnych.

J. E. Hibner: Jest to bardzo ważna regulacja. Sposób jak szybko dany lek znajdzie się na rynku, często decyduje o zdrowiu i życiu pacjentów. Nowe publikacje o farmaceutykach muszą być podane do publicznej wiadomości, żeby każdy obywatel mógł mieć wgląd do informacji dotyczących leku. W pewnym sensie będzie to wymuszenie stworzenia równowagi, pomiędzy wydatkami w ramach ubezpieczeń społecznych a wydatkami na inne cele.

Komisja Europejska: Propozycja ta jest trudna, ale konieczna. Komisja jest zdeterminowana, aby kontynuować pragmatyczne i elastyczne regulacje mające na celu ulepszenie obecnej dyrektywy. Komisji zależy na współpracy z Parlamentem oraz Radą.