Sprawozdanie Komisji dla Rady na podstawie sprawozdań państw członkowskich dotyczących wdrażania zalecenia Rady (2009/C 151/01) w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną cz.II opieka zdrowotnaM.Yannakoudakis: Kiedy są problemy lub trudności to nowym teraz hasłem stały się „wyzwania”. To sprawozdanie jest pełne wyzwań. W Wielkiej Brytanii strategia infekcji, które można złapać jest zaawansowana, miedzy innymi wprowadzono zasadę „Zero tolerancji” dla tego typu zakażeń. Należy dzielić się najlepszymi praktykami w Unii, co polepszy na pewno standard opieki. Zapobieganie infekcjom oraz kontrola powinny być odpowiedzialnością każdego aczkolwiek należy zwrócić uwagę na dane. Bardzo ważne są wytyczne w kwestii personelu.

Komisja Europejska: W czerwcu 2009 r. Rada przyjęła zalecenie w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki zakażeń związanych z opieką zdrowotną i walką z nimi, zwanego dalej „zaleceniem”. Zalecenie zawiera dwa rozdziały. W pierwszym rozdziale, który zajmuje się bezpieczeństwem pacjenta w ogóle, państwa członkowskie są zachęcane do stosowania środków w celu zmniejszenia szkód poniesionych przez pacjentów podczas opieki. Środki te obejmują rozwój polityki bezpieczeństwa pacjentów, uprawnienia i informacje o pacjentach, ustawienie systemów zgłaszania zdarzeń niepożądanych. Należy wyciągnąć wnioski z niepowodzeń, promować kształcenie i szkolenia pracowników oraz rozwój badań w dziedzinie zdrowotnej. Zalecenie wzywa państwa członkowskie do wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk oraz klasyfikacji i kodyfikacji bezpieczeństwa pacjentów na poziomie UE poprzez współpracę ze sobą oraz z Komisją. W drugim rozdziale, który dotyczy zapobiegania opieki zdrowotnej związanych (IAS) z infekcjami i walką z nimi, państwa członkowskie są zachęcane do przyjęcia i wdrożenia nowych strategii zapobiegania i kontroli oraz do rozważenia koordynacji wdrażania tych strategii, stworzenie mechanizmu międzysektorowego. Strategia ta powinna obejmować środki zapobieganie zakażeniom oraz walką z nimi na poziomie krajowym lub regionalnym Dyrektywa 2011/24/UE Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie egzekwowania pacjentów opieki zdrowotnej, które muszą być realizowane do października 2013 r., ma na celu nie tylko wyjaśnienie praw pacjentów leczonych w innych państwach członkowskich UE, ale także w celu zagwarantowania, że zapewniona opieka jest bezpieczna i wysokiej jakość. W związku z tym wniosek zawiera szereg środków dotyczących bezpieczeństwa i jakości opieki zdrowia. Przekazywanie informacji pacjentom na temat opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i jakości stosowanych praktyk powinna być priorytetem. Trzeba zapewnić możliwość odmowy uprzedniej zgody, jeżeli istnieją wątpliwości co do jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej. Oceny standardów bezpieczeństwa na mocy dyrektywy będą działać na podstawie wniosku działań zalecanych przez rekomendacje