Plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012-2020 – Innowacyjna opieka zdrowotna opieka zdrowotnaSprawozdawca P.Ayuso: Elektroniczne usługi w dziedzinie zdrowia są sposobem na poprawę jakości i skuteczności opieki zdrowotnej w XXI oraz sposobem jej upowszechnienia. Pomimo że dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej jakości jest uznanym prawem podstawowym, wzrost popytu na usługi zdrowotne wynikający ze starzenia się społeczeństwa, skutków chorób chronicznych, mobilności pacjentów i pracowników służby zdrowia w połączeniu ze wzrostem oczekiwań obywateli odnośnie do jakości świadczeń zdrowotnych oraz coraz bardziej ograniczonymi budżetami przeznaczonymi na służbę zdrowia spowodowały, że systemy opieki zdrowotnej UE muszą sprostać obecnie dużym wyzwaniom. Elektroniczne usługi w dziedzinie zdrowia mogą stanowić po części odpowiedź na te problemy. Dzięki temu można będzie uzyskać poprawę dostępu osób żyjących w regionach odległych lub słabo zaludnionych do świadczeń zdrowotnych, poprawę warunków pracy, skrócenie czasu oczekiwania, a co najistotniejsze zagwarantowanie pewnej, skutecznej opieki zdrowotnej wysokiej jakości. Aby osiągnąć te cele konieczne jest jednak, by podmioty świadczące usługi zdrowotne ze sobą współpracowały, wznosząc się ponad ograniczenia w zakresie kompetencji i ograniczenia językowe, w celu świadczenia usług dobrej jakości ukierunkowanych na bezpieczeństwo pacjenta. W tym celu należy zapewnić standaryzację techniczną, interoperacyjność europejskich systemów opieki zdrowotnej oraz wprowadzenie na szczeblu UE systemów certyfikacji i uwierzytelnienia. Istotne jest, by państwa członkowskie dzieliły się wiedzą, doświadczeniami i dobrą praktyką, współpracując z innymi państwami członkowskimi i z Komisją, aby w ten sposób osiągnąć większą skuteczność systemów e-zdrowia.