Zagrożenia dla zdrowia pracowników związane z azbestem i perspektywy usunięcia wszystkich pozostałości azbestu cz.I opieka zdrowotnaSprawozdawca S. Wils: Ważne jest, aby rejestrować wszystkie przypadki azbestozy oraz międzybłonniaka opłucnego. Wiele osób żyje w zakażonych miejscach. Trzeba przypominać o tym, że azbest może wciąż występować w publicznych oraz prywatnych budynkach. Ważne jest, aby wszystkie ofiary azbestu były odpowiednio leczone. Potrzebny jest specjalny fundusz do walki z tymi zachorowaniami. Co roku odnotowuje się 20-30 tys. przypadków zachorowań. Istnieje jak na razie dobrowolna sieć różnych organizacji wspierających ofiary, ale potrzebne są środki finansowe na wprowadzenie odpowiednich programów krajowych. Ważne jest, aby wprowadzić zakaz stosowania azbestu.

E. Theocharous: Nie można postrzegać tego problemu jako kwestii choroby zawodowej. Trzeba postrzegać to jako coś co dotyka całej społeczności. Powinno się przeprowadzić ogólnoeuropejskie badanie naukowe, które ukazałoby skalę problemu. Umożliwi to podjęcie właściwych środków, żeby zaradzić problemowi i zakazać używania azbestu w całej Europie. Obecne przepisy dotyczące azbestu są niewystarczające. Potrzeba opracować odpowiedni program, aby zaradzić temu problemowi.

L. McAvan: Powinno mówić się o niebezpieczeństwach związanych z azbestem a nie o niebezpieczeństwie pracy przy nim. Trzeba wprowadzić zakaz używania azbestu bez wyjątków.

A. Zanoni: Ten problem spowodował wiele przypadków śmiertelnych w Europie. Nawet lata po wchłanianiu azbestu może dojść do eskalacji choroby. Ważna jest profilaktyka i odpowiednia opieka zdrowotna. Aby uniknąć skażeń trzeba usunąć azbest całkowicie, ale będzie to bardzo kosztowne. Należałoby wprowadzić mechanizmy karzące tych, którzy wprowadzają na rynek rakotwórcze produkty. Trzeba zastanowić się nad kwestią usuwania azbestu i oczyszczania miejsc gdzie się on znajduje. Duże ilości azbestu zalegają np. na wysypiskach. Może on się stamtąd przedostawać do wód gruntowych gdzie jest rozprowadzony dalej. Odpady te powinny być wywożone do miejsc gdzie będą odpowiednio utylizowane. Konieczne są technologie, aby odpowiednio utylizować azbest. Nie można zostawić tego problemu przyszłym pokoleniom.