Zmniejszenie nierówności w zakresie opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotnaZmniejszenie nierówności w zakresie opieki zdrowotnej.  

E. Estrella – sprawozdawca: Aby zmniejszyć nierówności w zakresie opieki zdrowotnej  w UE należy skoncentrować uwagę na całym kontekście społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ubogich, imigrantów, osób niekorzystnej sytuacji społecznej, osób niepełnosprawnych i osób starszych. Kryzys finansowy może doprowadzić do redukcji poziomu środków finansowych przeznaczonych na zdrowie. Wzywa się zatem Radę do rozważenia działań łagodzących wpływ kryzysu gospodarczego na służbę zdrowia. Potrzeba podmienienia średniego poziomu opieki zdrowotnej i inwestycji w infrastrukturę zdrowotną. Kwestia zmniejszenia nierówności zdrowotnych musi zostać w pełni uwzględniona  w przyszłej inicjatywie dotyczącej starzenia się w dobrym zdrowiu. Wzywa się Komisje do pomocy państwom członkowskim w celu lepszego wykorzystania przez nie polityki spójności UE i funduszy strukturalnych. Wzywa się też Komisję do opracowania metod zaangażowania i udziału wszystkich zainteresowanych stron. Ważne jest też przygotowanie wytycznych  w celu poprawy mechanizmów monitorowania nierówności zdrowotnych w całej UE dzięki poprawie gromadzenia danych za pomocą bardziej systematycznych i porównywalnych informacji.